Loading

Board Of Directors


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
3. ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการ
7. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

* ที่ประชุุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผล วันที่ 1 กันยายน 2562