Loading

Board Of Directors


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ผศ.มนต์ผกา วงษา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ
6. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ

ทั้งนี้มีนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท