Loading

Dividend Policy & History


Dividend payment policy

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น


Symbol Board Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend
(per Share)
Operation
PRIN 27/02/23 16/03/23 22/05/23 Cash Dividend 0.097 01/01/22-31/12/22
PRIN 24/02/22 17/03/22 20/05/22 Cash Dividend 0.0750 01/01/21-31/12/21
PRIN 25/02/21 17/03/21 21/05/21 Cash Dividend 0.06 01/01/20-31/12/20
PRIN 24/04/20 13/03/20 22/05/20 Cash Dividend 0.03 01/01/19-31/12/19
PRIN 26/02/19 - - No Dividend - 01/07/18-31/12/18
PRIN 09/08/18 22/08/18 07/09/18 Cash Dividend 0.04 01/01/18-30/06/18
PRIN 21/02/18 09/03/18 25/05/18 Cash Dividend 0.06 01/07/17-31/12/17
PRIN 08/08/17 21/08/17 08/09/17 Cash Dividend 0.06 01/01/17-30/06/17
PRIN 20/02/17 09/03/17 25/05/17 Cash Dividend 0.06 01/07/16-31/12/16
PRIN 09/08/16 23/08/16 07/09/16 Cash Dividend 0.06 01/01/16-30/06/16
PRIN 26/02/16 10/03/16 27/05/16 Cash Dividend 0.05 01/01/15-31/12/15
PRIN 27/02/15 12/03/15 22/05/15 Cash Dividend 0.05 01/01/14-31/12/14
PRIN 18/02/14 11/03/14 23/05/14 Cash Dividend 0.02 01/01/13-31/12/13
PRIN 26/02/13 11/03/13 23/05/13 Cash Dividend 0.10 01/01/12-31/12/12
PRIN 21/02/12 06/03/12 24/05/12 Cash Dividend 0.05 01/01/11-31/12/11
PRIN 22/02/11 08/03/11 16/05/11 Cash Dividend 0.12 01/01/10-31/12/10
PRIN 22/02/11 08/03/11 16/05/11 Stock Dividend 10.0:1.0 01/01/10-31/12/10
PRIN 08/02/10 25/02/10 21/05/10 Cash Dividend 0.15 01/01/09-31/12/09
PRIN 08/02/10 25/02/10 04/05/10 Stock Dividend 10.0:1.0 01/01/09-31/12/09
PRIN 23/02/09     No Dividend 0.00 01/01/08-31/12/08
PRIN 20/02/08 27/03/08 22/05/08 Cash Dividend 0.03 01/01/07-31/12/07
PRIN 23/02/07 02/04/07 19/04/07 Cash Dividend 0.27 01/01/06-31/12/06