Loading

Message from the Management Board


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากปัจจัยลบที่รุมเร้า ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตสงครามที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน วิกฤตเศรษฐกิจจากหลาย ๆ ประเทศที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันกำลังซื้อภายในประเทศก็ถดถอยเช่นกัน โดยมีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นกู้ที่ยังคงขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้นกว่าช่วงก่อน ทำให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากภระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐ จึงนับเป็นความท้าทายของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งปีก็ว่าได้

ผลการดำเนินงานของปริญสิริในปีที่ผ่านมาสามารถเปิดโครงการได้ตามแผน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ อิคอนเนเจอร์ราชพฤกษ์-345, ซิตี้เซนส์ พุทธสาคร, อิคอนเนเจอร์ บางนา และซิตี้เซนส์ บางนา กม.26 ในส่วนยอดรับรู้รายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

หากพิจารณารายได้ 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 7.11% ต่อปี กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 20.71% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับสูง และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการใช้เงินแบบระมัดระวัง เพื่อป้องกันและ/หรือสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ในทุก ๆ วันของลูกบ้านได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัว ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมาบริษัทขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และพยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ