Loading

Message from the Management Board


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงดำาเนินต่อไป หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ต่างกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาด ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพยายาม พัฒนายาที่ใช้ในการรักษา

ความพยายามต่างๆเหล่านี้ ทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะที่ดีขึ้น ความตื่นตระหนกได้ลดน้อยลง และเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว วิถีชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำงานจากที่บ้าน (Work from home) การเรียนหนังสือจากที่บ้าน (On-line) เป็นระยะเวลานาน ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก็แพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมแบบออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้า และ บริการผ่านช่องทางออนไลน์ การโอนเงินชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านดิจิตอล แบงค์กิ้ง เป็นต้น

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก และทำาให้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จะ ต้องเป็นได้มากกว่าที่อยู่อาศัย เพราะทุกๆ กิจกรรมและธุรกรรม จะต้องสามารถทำาได้จากที่บ้าน ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ยากสำาหรับผู้ประกอบการ ทุกรายและต้องมีการปรับตัว เพื่อปรับฟังก์ชั่นภายในบ้านให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น่าพอใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำาผลการดำาเนินงานได้ตามเป้าหมาย อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ก็ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โครงการที่อยู่อาศัยของเรา ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการที่เราคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อม ๆ กับความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย โดยการสร้างสรรค์ความสอดคล้องของบ้านกับธรรมชาติและความทันสมัย ให้เชื่อมโยง กันไว้อย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด “OXYGEN COMMUNITY”

คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทขอยืนยันที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ในธรรมาภิบาล และพยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ