Loading

Board Of Directors


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2662
2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2662
3. ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 29 เมษายน 2564
4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 24 มิถุนายน 2565
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 17 กรกฎาคม 2563
6. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการ 17 กรกฎาคม 2563
7. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 12 พฤษภาคม 2565
8. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ 12 พฤษภาคม 2565
9. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ 12 พฤษภาคม 2565
10. นายทองคำา มานะศิลปพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 11 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ มีนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1) กรรมการลาออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

2) กรรมการลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

3) กรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ( แทนที่ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )

4) กรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ( แทนที่ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ )